Privacy Statement Ride for the Roses


Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens
De Stichting Ride for the Roses (hierna RFTR) is afhankelijk van jouw bijdrage bij het verwezenlijken van haar missie: een wereld waarbij kanker niet meer een dodelijke ziekte is. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en RFTR te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.
 
Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
RFTR is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.
 
De persoonsgegevens die we verzamelen zijn: naam, geslacht, mailadres, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer (mobiel), je verhaal (tekst, foto en/of video) en financiële gegevens. Verder verzamelen we je doel- en donatiebedrag die zichtbaar zijn op je persoonlijke ‘Mijn Ride’ pagina.

Bij bedrijven verzamelen we ook de bedrijfsnaam en het BTW nummer.
 
De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnamebescheiden, versturen van informatie die nodig is om je rol als vrijwilliger goed te kunnen vervullen en verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties, versturen van de deelnamebescheiden of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:
 • Je informeren t.b.v. je deelname;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
 • Je donatie kunnen verwerken en beheren;
 • Je verhaal voor ‘Mijn Ride’ pagina te kunnen delen;
 • Je informeren over de Ride for the Roses;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken;
 • Je informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Je informeren t.b.v. je webshopaankopen;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.
 
Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
RFTR verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en/of verplichtingen. Hierbij is Radiante Sport de uitvoerende partij en heeft toegang tot de gegevens. De Stichting Ride for the Roses deelt enkele gegevens met KWF Kankerbestrijding in het kader van Ride-gerelateerde bijeenkomsten die KWF organiseert. Daarnaast maakt RFTR in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.
 
In alle gevallen zorgt RFTR ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.
 
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. RFTR streeft ernaar om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn om de doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgt RFTR ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.
 
Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
 1. Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens;
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door RFTR van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant.
 3. Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen dat RFTR je gegevens aan een derde partij verstrekt.
 
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door RFTR in algemene zin, zowel bij RFTR als bij Autoriteit persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet, beoordeelt RFTR allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
 
Als RFTR het verzoek in behandeling hebben genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. RFTR zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als RFTR het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.
 
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je deelneemt of een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door RFTR worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.
 
Op de RFTR website staan links naar websites van derden
Op de RFTR website staan meerdere links naar websites van derde partijen. RFTR wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via de RFTR website bezoekt. RFTR draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.
 
Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe RFTR omgaat met persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan: info@ridefortheroses.nl

Wijzigingen Privacy Statement
RFTR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in beleid.